Visie & Missie

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt voor van Latouche. We vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking. Latouche vindt dat iedereen recht heeft op een zinvolle dagbesteding, en zo mogelijk deelname aan vrijwilligerswerk.

Dit zorgt voor een zinvolle en plezierige invulling van de dag, biedt sociale contacten en levert een bijdrage aan de maatschappij. In onze aanpak benaderen we het leven van de cliënt in het geheel. Werken, leren en/of een nuttige dagbesteding is daar een wezenlijk onderdeel van.

De behandeling is op maat ingericht op basis van de vraag en de motivatie van de cliënt en zijn naasten en het professionele oordeel van de behandelaar. De behandeling vindt zowel in een groep als individueel plaats. Doelen zijn het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie.

Bovendien is deze zorg coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt zij volgens vast omschreven richtlijnen. De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers.

Hersenletsel betekent een ernstige breuk in de levenslijn. Cliënten met hersenletsel zijn vaak blijvend aangewezen op hulp. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving. Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt deskundigheid van jou en een eenduidige aanpak van het team. Daarvoor zijn inzicht in de gevolgen van hersenletsel en vaardigheden in de omgang met cliënten met hersenletsel nodig.

De cliënten bij Latouche hebben, zoveel als mogelijk, regie op hun eigen leven. We vinden dat ieder mens eigen keuzes moet kunnen maken. Latouche helpt, ondersteunt en begeleidt daarbij waar dat nodig is, inclusief ontwikkeling en gezondheid.
Integer en vindingrijk zijn voor ons kernwaarden. Latouche is een betrouwbare organisatie die eerlijk en oprecht omgaat met de belangen van mensen met een beperking en hun omgeving. De medewerkers van Latouche zijn vaardig in het bedenken van oplossingen.

Deze visie houdt kortweg in: Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. Daarom heeft iedereen recht op:

  • Respect 
  • Ontplooiing
  • Een volwaardige plek in de samenleving 
  • Andere mensen om zich heen 
  • Het maken van eigen keuzes