In- en exclusiecriteria

Download in- en exclusiecriteria

De zorgverlening bij LaTouche is gebaseerd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Ook houden LaTouche bij de te maken afspraken rekening met beperkingen van de cliënt en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. La Touche is hierbij verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit van zorg en het bieden van veiligheid voor haar cliënten en medewerkers. Hierbij wordt geborgd dat dit alles volgens wet- en regelgeving en standaarden wordt uitgevoerd.

De doelgroep van LaTouche zijn cliënten met een niet aangeboren hersenaandoening. De in- en exclusiecriteria borgen het leveren van kwaliteit van zorg binnen een veilige omgeving voor cliënten en medewerkers.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat LaTouche van oordeel is dat het starten of voortzetten van de zorg, niet (langer) verantwoord is. Het weigeren of eenzijdig beëindigen van zorg kan alleen op grond van zwaarwegende redenen. In dit document worden die criteria verwoord.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de beëindiging van zorg wordt dit via de klachtenregeling afgehandeld.

1. In- en exclusiecriteria
De in- en exclusiecriteria zijn opgesteld om samen met de cliënt en wettelijk vertegenwoordiger te bepalen of iemand in aanmerking komt voor zorg- en dienstverlening van LaTouche.

Criteria op basis waarvan zorg geweigerd of eenzijdig beëindigd kan worden zijn:
1) De kwaliteit van zorg is in het geding;
2) De veiligheid van de cliënt, medewerkers of mede cliënten is in het geding;
3) Cliënten met complexe problematiek als voorliggend probleem
4) Geen geldig indicatiebesluit
5) Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder.
6) Geen beschikking over een geldige identiteit (ID) document met Burger Service Nummer (BSN).

Hieronder worden de criteria toegelicht.

1.1 De kwaliteit van zorg is in het geding.
Ter bespreking voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening met de cliënt.
- LaTouche kan zwaarwegende redenen hebben op grond waarvan de zorg- en/of dienstverlening in redelijkheid niet van de organisatie kan worden gevraagd. Dit kan bijvoorbeeld op grond van eerdere ervaringen met de cliënt.
- De cliënt heeft een instellingsvreemd zorgzwaartepakket (ZZP) toegewezen gekregen en LaTouche kan niet de vereiste kwaliteit van zorg leveren die daarbij past.
- LaTouche heeft een cliënt toegewezen gekregen met uitzonderlijke complexe dubbeldiagnostiek en de vereiste kwaliteit van zorg kan niet geleverd worden.
- De indicatie die is afgegeven strookt niet met de zorgvragen van de cliënt. Mogelijkheden voor een herindicatie worden onderzocht voordat de zorg- en/of dienstverlening kan starten.
-
1.2 De veiligheid van de cliënt, medewerkers of mede cliënten is in het geding
LaTouche als organisatie garandeert zowel de veiligheid van de individuele cliënt als van medecliënten, maar heeft ook als taak de veiligheid van de medewerkers te garanderen.
Voorkomende situaties kunnen zijn:
- De lichamelijke belasting voor de zorgverlener is groter dan volgens de bestaande normen aanvaardbaar wordt geacht.
• Voorbeeld: De cliënt weigert het gebruik van hulpmiddelen zoals een hoog-laag bed, terwijl dit vanuit de Arbowetgeving wel nodig is.
- Hygiënische omstandigheden die ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de zorgverlener
• Voorbeeld: de omgeving van cliënt is zo vervuild dat het voor de zorgverlener onmogelijk is haar
- taak uit te voeren.
- Een onherstelbaar verstoorde vertrouwensrelatie.
- Een ernstige mate van bedreiging of intimidatie die de situatie onwerkbaar maakt omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van de mede cliënten en/of zorgverlener in gevaar is. Deze situatie kan ontstaan vanuit de cliënt maar ook vanuit de handelwijze van familie of mantelzorger(s) van de cliënt. In de besluitvorming moeten de afwegingen worden meegenomen of het gedrag van de cliënt niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de cliënt

1.3 Cliënten met complexe problematiek als voorliggend probleem
Cliënten met complexe psychiatrische en/of complexe verslavingsproblematiek.

1.4 Geen geldig indicatiebesluit
In de bespreking voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening wordt gekeken of er een geldig indicatiebesluit. Uiteraard is het mogelijk de zorg zelf te financieren.

1.5 Het niet nakomen van essentiële verplichtingen of regels, ook niet na herhaaldelijk (schriftelijk) aandringen of waarschuwen door de zorgaanbieder
Afspraken op maat staan in de bewonersovereenkomst. Zowel de cliënt als de zorgaanbieder fiatteert de vastgelegde afspraken. De Huisregels maken onderdeel uit van de bewonersovereenkomst. In de bewonersovereenkomst is geregeld dat er geen drug en/of alcohol gebruikt kunnen worden zonder toezicht van de woonbegeleiders en na uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van de directie.

1.6 Geen beschikking over een geldig ID document met BSN
In de algemene voorwaarden staat dat elke cliënt zich legitimeert voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs. In een crisissituatie wordt eerst gehandeld en vervolgens overgegaan tot het vaststellen van de overeenkomst.

2. Toepassing van de exclusiecriteria voorafgaand of tijdens de zorg en/of dienstverlening
Als voorafgaand aan het starten van de zorg en/of dienstverlening één of meerdere exclusiecriteria geconstateerd worden dan wordt de samenwerking met betreffende cliënt niet gestart.

Tijdens de samenwerking kan LaTouche besluiten om te komen tot een eenzijdige beëindiging. Onder eenzijdige beëindiging van zorg wordt verstaan dat LaTouche besluit de inzet van zorg en/of diensten te stoppen, ondanks het voortbestaan van de zorgbehoefte, vastgelegd in een indicatie, of de wens van de cliënt zorg en/of diensten te ontvangen. Verantwoordelijk voor het uiteindelijke besluit is de directie in samenspraak met de behandeld arts.

Uitgangspunt is dat de cliënt kan blijven wonen in het appartement waar hij/zij naar toe is verhuisd. Echter er kunnen zich situaties voordoen waarbij de huidige woonomgeving niet meer passend is. De zorgbehoefte kan dusdanig toenemen dat de kwaliteit van de zorg niet meer gewaarborgd kan worden gedurende 24 uur. Na uitvoerig overleg, met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger en het betrokken multidisciplinair team (vertegenwoordigen van medewerkers uit de zorg, verpleging, arts) kan besloten worden dat de cliënt gaat verhuizen naar een locatie waar de nodige zorg wel geleverd kan worden en die het best passend is bij de wens van de cliënt.